محورهای همایش
  • محورهای اصلی همایش:

الف: خدمت وظیفه عمومی، توانمندسازی و تعالی کارکنان وظیفه

ب: هدفمندسازی مهارت آموزی

ج: اشتغال مؤثر کارکنان وظیفه

 • محورهای فرعی همایش

محور الف: تعالی خدمت وظیفه عمومی

 1. ارتقاء اثر بخشی خدمت وظیفه عمومی، تجارب ملی و بین‌المللی، موانع و راهکارها؛
 2. خدمت وظیفه عمومی و ظرفیت‌های بالقوه در جهت تعالی بخش جوانان؛
 3. بسترها و فرصت‌های به کارگیری تخصصی کارکنان وظیفه در دوران خدمت وظیفه عمومی؛
 4. مبانی دینی و حکومتی خدمت وظیفه عمومی؛
 5. چیستی و چرایی خدمت وظیفه عمومی مبتنی بر دیدگاه امامین انقلاب؛
 6. نقش و جایگاه خدمت وظیفه عمومی در ارتقاء دفاع و امنیت کشور؛
 7. کارکردهای مورد انتظار خدمت وظیفه عمومی (در عرصه دفاعی، اجتماعی، فرهنگی، فردی و...)؛
 8. نقش و جایگاه خدمت وظیفه عمومی در انسجام اجتماعی و هویت بخشی ملی؛
 9. فرهنگ‌سازی و گفتمان سازی وراه‌های ترویج و تبلیغ خدمت وظیفه عمومی؛
 10. غنابخشی به اوقات فراغت سربازان، مدل‌ها، رویکردها و سازوکارها

محور ب: توانمندسازی هدفمند کارکنان وظیفه

 1. مهارت‌آموزی و توانمندسازی سربازان، تجارب ملی و بین‌المللی، موانع و راهکارها؛
 2. روش‌های نوآورانه در توسعه مهارت‌های سربازان تحصیل کرده؛
 3. الگوها، روش‌ها و سازوکارهای نوآورانه آموزش‌های مهارتی کارکنان وظیفه با توجه به ماهیت و ماموریت سازمان‌های نیروهای مسلح؛
 4. توسعه کیفیت آموزش‌های مهارتی مدل‌ها، شاخص‌ها و نظامات؛
 5. توسعه آموزش‌های مهارتی از طریق فضای مجازی(lms)؛
 6. توانمند سازی سربازان مبتنی بر مهارت‌ورزی و کارآموزی، مدل‌ها و روش‌ها؛
 7. آینده پژوهی مهارت‌های مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار جامعه مبتنی بر نیازهای شغلی آینده، سازمانی، محلی و منطقه‌ای؛
 8. توسعه شبکه همکاران برای مهارت‌اموزی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی کشور؛
 9. مشوق‌های مناسب برای مشمولان مهارت دیده؛
 10. فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی، ترویج و تبلیغ مهارت‌آموزی.

محور ج: اشتغال موثر کارکنان وظیفه

 1. اشتغال پذیری سربازان، تجارب ملی و بین‌المللی، موانع وراهکارها؛
 2. نقش وجایگاه سربازان در توسعه اشتغال دانش بنیان؛
 3. ارتقاء اشتغال پذیری کارکنان وظیفه مبتنی بر آمایش سرزمینی؛
 4. مشاوره شغلی، کاریابی ور کارآفرینی کارکنان وظیفه، سازوکارها و الزامات؛
 5. حمایت‌های مالی و بیمه‌ای اشتغال سربازان ماهر؛
 6. نقش نیروهای مسلح در اشتغال پذیری کارکنان وظیفه.

دومین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه و جلب مشارکت همه اقشار و به‌ ویژه جامعه علمی کشور، پیرامون تحقق مأموریت اهداف قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه مبنی بر ارتقاء جذابیت و نشاط افزایی در دوران خدمت سربازی و اجرای بهینه طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در دوران قبل، حین و بعد از خدمت مقدس سربازی برگزاری می‌شود.